Általános Szerződési Feltételek

 

Máramarosi Gergely Zoltán EV. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja felhasználóit az általa nyújtott torna szolgáltatás igénybevételének feltételeiről:

A szolgáltatás tárgya: Online közzétett torna (a továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltató adatai:

    Cégnév: Máramarosi Gergely Zoltán Egyéni Vállalkozó

    Székhelyének (egyben tevékenységi helyének) postai címe: 1214, Budapest II Rákóczi Ferenc út 204/b

    Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

    Adószáma: 66793038-1-43

    Telefon: +3670/6798917 (normál díjszabású)

    E-mail: info@fitkifli.hu

Felhasználó: a Szolgáltató jelen Ászf szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

I. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

1.1        A   Szolgáltató   Ászf   szerinti   szolgáltatásának   igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek  elfogadása  szükséges.  Az  Ászf  elfogadása  a  Szolgáltatás  nyújtására  működtetett  honlapon  a Felhasználó  regisztrációja  során  történik,  az  űrlapon  található,  az  Ászf  elfogadására  szolgáló  négyzet bejelölésével.  A  sikeres  regisztráció  egyik  előfeltétele  az  Ászf  feltételeinek  ezen  módon  elfogadása, amellyel  a  Szolgáltató  és  a  Felhasználó  között  az  Ászf  szerinti  szolgáltatási  szerződés  (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A Szolgáltatási Szerződés részét képezi az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó a felelős.

1.2        Abban  az  esetben,  ha  a  Felhasználó  az  Ászf  feltételeit  a  fenti  módon  nem  fogadja  el,  a Felhasználó   nem   jogosult  a  Szolgáltatás  igénybevételére,  regisztrációra  sincs  lehetősége.  Az  Ászf elfogadását  és  a  sikeres  regisztrációt  követően,  a  Szolgáltatási  szerződés  fennállása  alatt  az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FOLYAMATA

2.1        Regisztráció

A Szolgáltatás honlapján az ott kért adatok megadásával történik. Az űrlapon kért adatok megadásával a regisztrációt végző személy hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

2.2        A Szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama

Sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatási szerződés határozatlan időre létrejön az alábbi kikötéssel.

A sikeres regisztráció napjától a Felhasználó 3 naptári napig tartó próba időszakra díjmentesenhozzáférési jogot kap  a  Szolgáltatáshoz. Amennyiben a kipróbálás időszakának letelte után a szolgáltatási díjat nem fizeti meg a Felhasználó, a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult a továbbiakban, azonban – ha adatai törlését nem kérte – a díjfizetés későbbi megkezdésével az igénybevételre jogosulttá válik.

2.3        A Felhasználó elfogadja, hogy a fentiek szerint létrejött Szolgáltatási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.  A   Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató elektronikus formában tárolja, a Felhasználó ahhoz a Szolgáltató honlapján – bejelentkezé után – hozzáférhet, azt elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja. A Szolgáltatási szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó  regisztráció során megadott e-mail címére visszaigazolást küld a Felhasználónak, amely visszaigazolást a Felhasználó elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja.

2.4        A  Szolgáltatási  szerződésre  a  magyar  jog  irányadó,  arra  az  Ászf,  illetve  annak  rendelkezése hiányában  a  Polgári  Törvénykönyv  rendelkezései irányadóak. A Szolgáltatási szerződés magyar nyelven jön létre

2.5        A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai, leírása

Az  online  közzétett  tornaórák  alatt  a  Szolgáltató  korábban  felvett  sportórákat  közvetít,  amit  Felhasználó számítógépén keresztül nézhet, miközben hallja a gyakorlatokhoz kapcsolódó instrukciókat is.

A Szolgáltatás fajtái:

Videótár szolgáltatás: az előfizetési idő alatt a honlapon közzétett órák bármelyikén, mennyiségi korlátozás nélkül részt vehet a Felhasználó.

Program-jellegű   szolgáltatás:   a   honlapon   meghirdetett   napon   induló,   megadott  számú  héten keresztül  futó,  előre  meghatározott  felépítésű,  egymásra  épülő  vagy  egymással  összefüggő  órákból álló  programok.  Az órákat előre megadott menetrend szerint adja le a Szolgáltató. A Program-jellegű szolgáltatáshoz  csak  a  honlapon  meghirdetett  határidőig  csatlakozhat  a  Felhasználó,  a  megindult Programhoz csatlakozásra nincs lehetőség. Az elmulasztott óra utólagos pótlására nincs lehetőség.

2.6        A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:

● Videó nézésére alkalmas számítástechnikai  eszköz  kijelzővel  (pl.  számítógép,  laptop,  tablet, okostelefon, stb.)

● A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb.)

● A  számítástechnikai  eszközön  elérhető  Internet  kapcsolat,  melynek  sebessége  az  Interneten elérhető  publikus  videó  nézését  megfelelő  minőségben  lehetővé  teszi  (vezetékes,  wifi  vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)

    Működő,   a   számítástechnikai   eszközbe   épített  vagy  hozzá  valamilyen  adatátviteli  közeggel

(vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési  határok)  fakadó  esetleges  többletköltségekért  a  Szolgáltató   felelősséggel  nem  tartozik.  A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.2.7        A Szolgáltatás előfizetési díja, fizetési feltételek

A Szolgáltatás előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A  Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  Szolgáltatás  díját  egyoldalúan  módosítsa  a  folyamatban  lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.

2.7.1 A Videótár szolgáltatás díja:

Egységdíj fizetendő, amelynek megfizetésével a Szolgáltatás harminc naptári napos igénybevételre jogosult a Felhasználó. Az igénybevételi időszak a kiválasztott előfizetési díj megfizetése napján kezdődik.

A  Szolgáltató  felhívja  a  Felhasználó  figyelmét,  hogy  az általa közölt előfizetési egységdíj havi összegével automatikusan megterheli az előfizetési idő lejártát követően a Felhasználó bankszámláját. Amennyiben a terhelés  sikertelen,  a  Szolgáltatás  automatikusan  Felfüggesztésre  kerül  mindaddig,  amíg  Felhasználó  a havidíjat meg nem fizette.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatást a honlapon keresztül határozatlan időre felfüggeszteni. A felfüggesztési nyilatkozat a kifizetett előfizetési időszak lejárata napjától hatályos. Ez esetben a szerződése felfüggesztésre kerül regisztrációja törlése nélkül (Felfüggesztés), a Szolgáltató határozatlan időtartamig a szolgáltatási  díj  automatikus  levonását  is  felfüggeszti.  Határozatlan  Felfüggesztésnél  akkor  kerül  újbóli levonásra  a  szolgáltatási  díj,  ha  a  Felhasználó  újraindítja  a  fizetést.  Az  előfizetési  díj  fizetésének újrakezdésével  a  Szolgáltatás  ismét  aktívvá  válik.  A  Felfüggesztés  időtartama  alatt  a  Szolgáltatás  nem vehető  igénybe.  A  Felfüggesztés  alatt  a    Szolgáltató  a  Felhasználó  következő  link  útján  előterjesztett kérésére törli a Felhasználó regisztrációját.

2.7.2 Program-jellegű szolgáltatás díja:

A  meghirdetett  Programokon  való  részvételhez  a  honlapon  megadott  határidőig,  az  ott  meghatározott egyszeri   díj   fizetendő.   A   részvétel   előfeltétele,   hogy   a   díj   jóváírása   a   közzétett   határidőn   belül megtörténjen.

A Szolgáltatás díját bankkártyával fizeti a Felhasználó.

2.8 A Szolgáltatás igénybevételének szabályai

2.8.1     A  Szolgáltatást  a  regisztrált  felhasználó  egyszerre  egy  számítógépről  a  honlapon  bejelentkezve tudja  igénybe  venni  abban  az  időszakban,  amikorra  előfizetését  teljesítette.  A  Szolgáltató  tájékoztatja  a Felhasználót,  hogy  a  regisztrációja  és  az  előfizetési  díja  megfizetése  napjától  jogosult  a  Szolgáltatás igénybevételére.

2.8.2 A Szolgáltatás menetrendjét a honlapon a Szolgáltató előzetesen közzéteszi.

2.8.3     A  Felhasználó  az  előfizetési  díj  megfizetésével  jogosult  az  előfizetés  időszakában  meghirdetett órák bármelyikén, mennyiségi korlátozás nélkül részt venni.

2.8.4     Felhasználó  felelősséggel  tartozik  azért,  hogy  a  Szolgáltatásból  személyi  jellegzetességeinek, egészségi,  erőnléti  állapotának  megfelelő  órát  válasszon  ki.  A  Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  a Szolgáltató   óráin   kizárólag   saját   felelősségére   tud   részt   venni,   a   gyakorlatok   végrehajtásával összefüggésben  a  Szolgáltató  semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó   vagyonában   beállott   károk   vonatkozásában,   ideértve   a   károsult   vagyonában   beállott értékcsökkenést,  az  elmaradt  vagyoni  előnyt  és  a  károsultat  ért  vagyoni  hátrányok  kiküszöböléséhez szükséges költségeket.”

2.8.5 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

2.9 A Felhasználót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlás

2.9.1     A Felhasználó a regisztrációjától számított 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől, illetve felmondani azt.

2.9.2     Ha   a   Felhasználó   az   elállási/felmondási   jogával   élni   kíván,   elállási/felmondási   szándékát

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: Máramarosi Gergely Zoltán EV.

info@fitkifli.hu).

2.9.3     Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének (sikeres regisztráció) napjától számított

14 naptári nap elteltével jár le.

A  Felhasználó  határidőben  gyakorolja  elállási/felmondási  jogát,  ha  a  fent  megjelölt  határidő  lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

2.9.4 Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó a fentiek szerint, az ott megadott határidőn belül eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb   az  elállásról  való  tudomásszerzéstől  számított  14  (tizennégy)  naptári  napon  belül visszatéríti  a  Felhasználó  által  megfizetett  teljes  összeget  a  Felhasználó  bankszámlájára  történő átutalással.

Amennyiben a sikeres regisztrációval együtt megfizetett szolgáltatási díjjal a szerződés igénybevétele is  megkezdődik,  és  a  Felhasználó  az  előzőek  szerinti  felmondási  jogával  él,  az  igénybevett Szolgáltatás   (napok   szerint   számított)   időarányos   díját   köteles   a  Felhasználó  megtéríteni  a Szolgáltatónak.

Az elállási jog, felmondási jog gyakorlására a Felhasználó jelen dokumentum végén mintanyilatkozatot talál.

2.10 Illetéktelen felhasználás tilalma

2.10.1   A  Felhasználó  a  Szolgáltatást  kereskedelmi  céllal  nem  jogosult  igénybe  venni,  arról,  ilyen céllal felvételt  nem  készíthet,  azt  nem  adhatja  át  harmadik  személynek,  illetve  köteles  tartózkodni  mindezek lehetővé tételétől.

2.10.2   A   Szolgáltató   tájékoztatja   a   Felhasználót,   hogy   a   Szolgáltatás   elnevezései,   felépítése, módszertana   a   Szolgáltató   saját   fejlesztésű   szellemi   terméke,   ezért   annak,   illetve   részleteinek   a Szolgáltató  előzetes  írásbeli  engedélye  nélküli  üzleti  célú  felhasználása,  lemásolása  tilos,  a  tilalom megsértőjével   szemben   a   Szolgáltató   jogos   igényének  érvényesítéséhez  szükséges  jogi  lépéseket megteszi, a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti, a tiltott felhasználást nyilvánosságra hozza.

2.11 Vegyes rendelkezések

2.11.1   A  Szolgáltató  Általános  Adatvédelmi  Rendelet  (az  Európai  Parlament  és  Tanács (EU) 2016/679 rendelete,   General   Data   Protection   Regulation,   a   továbbiakban   GDPR)   előírásainak   megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján.

2.12 Panaszkezelés, szavatosság

Amennyiben   a   nyújtott   Szolgáltatással   kapcsolatban   a   Felhasználónak   észrevétele,   kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a info@fitkifli.hu címen közölheti. Írásban közölt panasz esetén  a  Szolgáltató  30  napon  belül  kivizsgálja  a  felhasználói  kifogást  és  annak  eredményéről tájékoztatja a Felhasználót.

Tájékoztatja  a  Felhasználót,  hogy  fogyasztói  jogvita  esetén  a  Felhasználó  a  lakóhelye  szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.

A  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  a  Szolgáltatóval  szemben  a  Felhasználó  kellékszavatosságiigényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

● a)  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése  lehetetlen  vagy  a  Szolgáltató  számára  más  igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan többletköltséggel  járna,  figyelembe  véve  a  szolgáltatás  hibátlan  állapotban  képviselt  értékét,  a szerződésszegés  súlyát  és  a  kellékszavatossági  jog  teljesítésével  a  Felhasználónak  okozott érdeksérelmet; vagy

● b)  az  ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  igényelheti,  a  hibát  a  Szolgáltató  költségére  maga kijavíthatja  vagy  mással  kijavíttathatja,  vagy  a  szerződéstől  elállhat,  ha a Szolgáltató a kijavítást vagy   a   kicserélést   nem   vállalta,   e   kötelezettségének   nem   tud   eleget   tenni,   vagy   ha   a Felhasználónak  a  kijavításhoz  vagy  kicseréléshez  fűződő  érdeke  megszűnt.  Jelentéktelen  hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott   kellékszavatossági   jogáról   egy   másikra   is   áttérhet,   az   áttérés   költségét   azonban

Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A  Felhasználó  köteles  a  hibát  annak  felfedezése  után  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől   számított   kettő   hónapon   belül   közölni.   Ugyanakkor   a   szerződés   teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A  Felhasználó  a  hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba  felfedezésétől  számított  két  hónapon  belül  közölt  hibát  késedelem  nélkül  közöltnek  kell tekinteni.    A    közlés    késedelméből    eredő    kárért    a    Felhasználó    felelős.    A    Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.